REGULAMIN PLATFORMY LUMO – DLA UŻYTKOWNIKÓW

§ 1

[Definicje]

Sformułowania pisane z dużej litery mają znaczenie jak przypisane poniżej.

Operator – Paweł Kantyka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Benefit Paweł Kantyka, ul. Żywiecka 274c, 43-310 Bielsko-Biała, NIP: 9372392917, REGON 241575372, e-mail: biuro@lumo.pl.

Organizator – każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej posiadający Konto Organizatora, który ma prawo do organizowania Programów Lojalnościowych na Platformie Lumo, za aktywne uczestnictwo w których – zgodnie z regułami ustanawianymi przez konkretnego Organizatora – Użytkownik jest nagradzany Punktami.

Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.

Platforma Lumo (dalej też jako "Platforma") – serwis internetowy o charakterze otwartym, dostępny pod adresem internetowym lumo.pl, umożliwiający Organizatorom organizowanie, a Użytkownikom uczestnictwo w Programach Lojalnościowych na zasadach określonych w Regulaminie, jak i zgodnie z regułami ustanawianymi przez Organizatorów.

Konto Użytkownika – prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do numeru telefonu lub adresu e-mail Użytkownika, będące częścią Platformy Lumo, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy Lumo, w szczególności informacje o zgromadzonych Punktach w Programach Lojalnościowych Organizatorów, za pomocą którego Użytkownik może wykonywać Aktywności.

Konto Organizatora – prowadzone przez Operatora dla Organizatora indywidualne konto, chronione hasłem i przypisane do numeru telefonu lub adresu e-mail Organizatora, będące częścią Platformy Lumo, umożliwiające zarządzanie Programem Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora. Na Koncie Organizatora gromadzone są dane Organizatora oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy Lumo.

Program Lojalnościowy (dalej też jako "Program") – są to przeprowadzane na Plaformie Lumo działania Organizatora o charakterze marketingowym mające na celu promocję Organizatora, w szczególności polegające na wynagradzaniu przez Organizatorów, zgodnie z regułami przez nich ustanawianymi, wybranych Aktywności Uczestników Punktami, które mogą następnie zostać przez Użytkowników wymienione u Organizatorów na Nagrody, zgodnie z regułami ustanawianymi przez Organizatorów.

Uczestnik – oznacza takiego Użytkownika, który bierze udział w Programie Lojalnościowym konkretnego Organizatora, w ramach którego to Programu może uzyskać Punkty przyznawane przez Organizatora.

Uczestnik bez Konta (dalej także jako "UK") – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę z Organizatorem, a nie jest stroną Umowy z Operatorem.

Ogólne Zasady Programu Lojalnościowego (dalej też jako: "Ogólne Zasady" lub "OZ") – zasady, zgodnie z którymi prowadzone są wszystkie Programy Lojalnościowe na Platformie Lumo.

Indywidualne Zasady Programu Lojalnościowego Organizatora (dalej też jako "Indywidualne Zasady" lub "IZ") – szczególne zasady Programu, precyzujące Ogólne Zasady, dotyczące wyłącznie konkretnego Organizatora.

Usługi – zapewnienie przez Operatora dostępu do Platformy Lumo, pozwalającej Użytkownikom na uczestnictwo w Programach Lojalnościowych organizowanych przez Organizatorów, w tym prowadzenie przez Operatora Konta Użytkownika, wszystko zgodnie z Regulaminem. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.

Rejestracja – zbiór czynności opisanych w § 2 pkt 3 i następne Regulaminu skutkujących założeniem nowego Konta Użytkownika.

Logowanie – czynności opisane w §2 pkt 7 Regulaminu pozwalające na uzyskanie dostępu online do Konta Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępowego znajdującego się na Platformie Lumo pod adresem http://secure.lumo.pl/users/sign_in lub za pośrednictwem serwisu Facebook.

Aktywność – opisane w Regulaminie Organizatora działanie Użytkownika lub następstwo jego wcześniejszego działania, za które dany Organizator przyznaje mu a przy niektórych Aktywnościach także i innej osobie w ramach danego Programu Punkty w wysokości wynikającej z IZ.

Transakcja – szczególny rodzaj Aktywności, polegający na zakupie towarów lub usług u Organizatora także przez osobę, która nie jest jeszcze Użytkownikiem.

Punkty – uzyskiwane przez Uczestników od Organizatorów w ramach danego Programu, których jedyna wartość polega na możliwości wymiany na Nagrody oferowane przez danego Organizatora, który przyznał Punkty Uczestnikowi w związku z dokonaniem przez Uczestnika Aktywności w ramach Programu prowadzonego przez danego Organizatora.

Nagroda – świadczenie (np. usługa, towar, itp.), jakie zostało przewidziane przez danego Organizatora, a na które Użytkownik, który uzyskał Punkty w ramach Programu prowadzonego przez takiego Organizatora może wymienić uzyskane u takiego Organizatora Punkty.

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.

Regulamin Organizatora – regulamin danego Organizatora składający się z OZ i IZ, stanowiący treść umowy zawieranej przez Organizatora z Użytkownikiem.

Umowa – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie Usług, zawartą między Użytkownikiem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

Profil Organizatora – część Konta Organizatora, dostępna na Platformie dla każdego podmiotu bez konieczności rejestrowania Konta Użytkownika.

Zamknięcie Programu – oznacza zakończenie prowadzenia przez Organizatora Programu Lojalnościowego na Platformie Lumo z konsekwencjami wynikającymi z OZ i IZ.

§ 2

[Zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników]

 1. Korzystanie z Platformy Lumo przez Użytkowników, w tym rejestracja, jak i posiadanie Kont Użytkowników, jest nieodpłatne.
 2. Do korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz aktualnej wersji aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka). Korzystanie z pełni dostępnych Użytkownikowi funkcjonalności Platformy jest możliwe wyłącznie po Rejestracji Konta Użytkownika.
 3. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji na Platformie Lumo pod adresem http://secure.lumo.pl/users/customer lub za pomocą serwisu Facebook. W celu dokonania Rejestracji Konta za pomocą serwisu Facebook należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zarejestruj przez Facebook" i zalogować się do serwisu Facebook.com, udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych osobowych.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika (dokonywana w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika danych w formularzu Rejestracji lub w przypadku rejestracji dokonywanej za pomocą facebook.com – w momencie wyrażenia zgody na pobranie z konta osoby dokonującej rejestracji z jej konta facebook danych niezbędnych do rejestracji Konta Użytkownika do Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacji przez taką osobę Regulaminu oraz Regulaminu Organizatora) jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Umowy, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Platformy Lumo, na warunkach określonych w Regulaminie. Po dokonaniu Rejestracji, na adres e-mail, do którego przypisano Konto Użytkownika, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację.
 5. W terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, o której mowa w §2 pkt 4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma listem poleconym przed upływem 10-dniowego terminu). Wzór pisma w sprawie odstąpienia od Umowy jest dostępny pod niniejszym adresem: http://assets.lumo.pl/oswiadczenie.pdf
 6. W wyniku Rejestracji Operator tworzy Użytkownikowi indywidualne Konto Użytkownika, przypisane do podanego podczas Rejestracji adresu email i/lub telefonu, chronione hasłem.
 7. Logowanie do Platformy Lumo może zostać dokonane poprzez formularz logowania znajdujący się na Platformie Lumo pod adresem: http://secure.lumo.pl/users/sign_in lub poprzez system logowania serwisu Facebook.com. Logowanie następuje przez podanie adresu e-mail i/lub telefonu i powiązanego z nim hasła.
 8. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika
 9. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego przez Użytkownika następuje poprzez akceptację przez Użytkownika Regulaminu Organizatora na Platformie.
 10. Zapisanie Punktów na Koncie Użytkownika w sytuacji, gdy Organizator przyznał mu Punkty pomimo tego, iż Użytkownik nie przystąpił na Platformie do Programu jest możliwe w dacie, w jakiej Użytkownik na Platformie Lumo zaakceptuje Regulamin Organizatora lub gdy na Platformie Lumo potwierdzi on akceptację Regulaminu Organizatora uprzednio zaakceptowanego nie w ramach Platformy.
 11. Użytkownik może korzystać z Platformy w celu uzyskania Punktów w zamian za wykonywanie na zasadach wynikających z Regulaminu danego Organizatora określonych przez danego Organizatora Aktywności.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści w ramach dokonywanych przez siebie Aktywności.
 13. Punkty gromadzone za Aktywności zapisywane są na Koncie Użytkownika na zasadach wynikających z Regulaminu Organizatora, a to albo w wyniku przyznania ich przez Organizatorów, albo automatycznie, po wykonaniu określonej Aktywności.
 14. Uczestnik jest na bieżąco informowany o zmianach w ilości Punktów za pośrednictwem wiadomości email lub sms wysyłanych na podany adres lub podany numer telefonu. Uczestnik może sprawdzać historię zmian w ilości Punktów na swoim Koncie.
 15. Zabrania się podawania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 16. Podanie przez Użytkownika danych, o jakich mowa w pkt 15, może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Operatora bez zachowania terminów wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu uwidacznianym na Koncie Użytkownika do podania prawdziwych lub niewprowadzających w błąd danych, z wyznaczeniem co najmniej 7-dniowego terminu na wywiązanie się z takiego obowiązku oraz informacją, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje rozwiązanie Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 17. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 18. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie Użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta na rzecz innego podmiotu, jak i zakaz udostępniania Konta (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.
 19. Zabrania się Użytkownikowi w ramach prowadzonej przez niego Aktywności w ramach Konta Użytkownika działać niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, w szczególności, lecz niewyłącznie, stosować wulgaryzmów, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między osobami lub społecznościami, obrażać inne podmioty, prezentować treści obsceniczne lub pornograficzne. Zabrania się Użytkownikowi korzystać z Platformy w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Organizatorów, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Organizatora lub oferowane przez niego towary lub usługi.
 20. Operator ma prawo usunąć lub edytować wypowiedź Użytkownika dokonaną na Platformie w związku z Aktywnością, jak i blokować możliwość jej wystawienia, jeżeli:
  1. wypowiedź narusza zasady określone w §2 pkt 19
  2. wypowiedź została omyłkowo powiązana z Organizatorem lub z Transakcją, jeśli treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do ilości przyznanych gwiazdek,
  4. wypowiedź została dokonana przez Użytkownika, który skorzystał z Usług Organizatora wyłącznie w celu skomentowania Transakcji,
  5. treść wypowiedzi zawiera treści nie odnoszące się do Transakcji.
 21. Operator ma prawo do wykorzystywania wypowiedzi Użytkownika dla celów prowadzonej przez siebie działalności na Platformie, z podaniem pierwszego imienia Użytkownika i miejsca jego zamieszkania (miasto) lub z podaniem pseudonimu jaki Użytkownik podał na swoim Koncie Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi – z podaniem ich pełnej lub skróconej nazwy. Za wykorzystanie wypowiedzi nie należy się autorom od Operatora wynagrodzenie, a Operator zobowiązuje się do rzetelnego wykorzystywania wypowiedzi. Przez wykorzystanie wypowiedzi rozumiemy jej udostępnianie (powielanie) na innych serwisach, także nienależących do Operatora, jak i inne jej użycie celem zareklamowania Platformy, Operatora, Organizatora, świadczonych przez któregokolwiek z nich usług (towarów) lub działalności któregokolwiek z ww. podmiotów.

§ 3

[Czas trwania Umowy, jej rozwiązanie i ograniczenie dostępu do Konta]

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia, a przez Operatora po jej wypowiedzeniu z miesięcznym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązana przez Operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w §2 pkt 16 lub §3 pkt 6 Regulaminu.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić przez wybranie i potwierdzenie opcji „Usuń konto” na Koncie Użytkownika.
 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Operatora może nastąpić albo przez wystosowanie pisemnego oświadczenia na adres Użytkownika albo przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia na Koncie Użytkownika, wyświetlanego w sposób wymuszający możliwość zapoznania się z oświadczeniem przez Użytkownika albo w sposób, o którym mowa w §7 ust. 3 Regulaminu.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, co oznacza, iż dane znajdujące się na Koncie Użytkownika a odnoszące się do jego udziału w Programie danego Organizatora zostają zapisane na odpowiedniej spersonalizowanej karcie dla UK na Koncie takiego Organizatora. Pozostałe dane zostają usunięte.
 6. Operator ma prawo do ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik czyni użytek ze swojego Konta niezgodny z zasadami współżycia społecznego, w szczególności gdy narusza on postanowienia §2 pkt 19. Ograniczenie dostępu do Konta następuje na okres nie dłuższy niż 7 dni z uwidocznieniem na Koncie Użytkownika informacji co do przyczyny ograniczenia dostępu do Konta oraz daty odblokowania Konta. Przy 3 (słownie: trzecim) ograniczeniu dostępu do Konta, Operator ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Analogiczne prawo przysługuje Operatorowi po każdym kolejnym ograniczeniu dostępu do Konta, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.

§ 4

[Odpowiedzialność Operatora]

 1. Operator w wyniku zawarcia Umowy udostępnia Użytkownikowi jedynie instrument pozwalający Użytkownikowi na uczestnictwo w Programach. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, zasady oraz warunki Programów Lojalnościowych oraz sposób ich realizacji przez Organizatorów, w szczególności za dostępność Nagród oferowanych przez Organizatorów w ramach Programu, czy też za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Organizatora (w tym za wady fizyczne i prawne Nagród).
 2. Operator dochowa należytej staranności, aby Platforma działała bez przeszkód. Jednakże nie można wykluczyć pojawienia się błędów w oprogramowaniu obsługującym Platformę. Operator tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym utratę Punktów, niemożność zrealizowania Nagrody, przerwy w działaniu) wynikłe z błędów w oprogramowaniu, powstałych niezależnie od Operatora, którym Operator nie mógł przy dochowaniu należytej staranności zapobiec. Jednocześnie Operator oświadcza, że działając z należytą starannością dokłada starań w celu zapobieżenia występowaniu jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu. Operator zastrzega sobie przy tym prawo do przeprowadzania aktualizacji Platformy i jej napraw nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności za czasowe utrudnienia w dostępie do Platformy. W takiej sytuacji Operator będzie dążył do tego, aby poinformować Użytkowników kiedy prace takie zostaną zakończone.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utratę jakichkolwiek danych, w tym w szczególności utratę lub niemożność uzyskania Punktów lub odebrania Nagród w Programach Lojalnościowych Organizatora, jak i za utrudnienia w korzystaniu z Platformy lub niemożność korzystania z niej, w przypadku w którym taka utrata, utrudnienie lub niemożliwość będzie wynikać z przyczyn niezależnych od Operatora, na które pomimo dochowania należytej staranności, nie miał on wpływu.
 4. W szczególności, w przypadku wystąpienia warunków wskazanych w pkt 3, Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i konsekwencje wystąpienia przypadków siły wyższej, awarii/innych błędów technicznych oprogramowania lub sprzętu informatycznego, ingerencji osób trzecich, niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych (dostępu do Internetu) lub dostawców innych usług np. usług elektronicznych, jak i za utrudnienia w korzystaniu z Platformy lub niemożność korzystania z niej, czy też za utratę danych, jak i ich konsekwencje wynikające z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub Użytkownika, w tym wynikających z:
  1. niepoprawnego korzystania przez Użytkownika lub Organizatora z Platformy Lojalnościowej Lumo,
  2. niekompatybilnością, wystąpieniem usterek technicznych lub awarii sprzętu przy użyciu którego Użytkownik lub Organizator łączy się z Internetem i Platformą.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Organizatora lub Użytkownika lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, niezgodnych z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności lub zasadami współżycia społecznego.
 6. Operator oświadcza, że żadne z zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień nie stanowi udzielenia gwarancji na działanie oprogramowania obsługującego Platformę.
 7. Operator wykonuje kopie zapasowe danych co 24 godziny, a przechowuje je nie krócej niż przez okres 14 dni od dnia ich utrwalenia.

§ 5

[Dane osobowe i polityka ochrony prywatności]

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownik upoważnia Operatora do podania Organizatorowi w momencie przystąpienia przez Użytkownika do Programu takich danych jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, pseudonim w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, a w przypadku pozostałych Użytkowników: firmę (nazwę), numer telefonu kontaktowego, adres email, pseudonim (skrócona nazwa).
 3. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 4. Użytkownik ma w każdym czasie prawo usunięcia oraz edycji swoich danych osobowych.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika (w szczególności danych kontaktowych).

§ 6

[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Usługi.
 2. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione lub nie została ona opisana w należyty sposób lub nie podano danych umożliwiających identyfikację podmiotu składającego reklamację. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Operator mógł, przy zachowaniu należytej staranności, odpowiedzieć na reklamację, albo od dnia, kiedy podmiot składający reklamację uzupełni informacje w sposób umożliwiający Operatorowi rozpatrzenie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany w treści reklamacji.

§ 7

[Zmiany w Regulaminie]

 1. Operator może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga w każdym przypadku zakomunikowania propozycji zmiany Użytkownikowi przez uwidocznienie stosownej informacji na Koncie Użytkownika, dostępnej Użytkownikowi niezwłocznie po wejściu na Konto (zalogowaniu się). Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dacie wskazanej w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż w momencie zaakceptowania zmiany przez Użytkownika.
 3. Brak zgody na akceptację zmiany traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy przez Operatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 8

[Postanowienia końcowe]

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Platformy Lumo będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.